Orbit

年度 2015
全部作者 Ching-Feng Li, David Zeleny’, Milan Chytry’, Ming-Yih Chen, Tze-Ying Chen, Chyi-Rong Chiou,Yue-Joe Hsia, Ho-Yih Liu, Sheng-Zehn Yang, Ching-Long Yeh , Jenn-Che Wang, Chiou-Feng Yu,Yen-Jen Lai, Ke Guo, Chang-Fu Hsieh
論文名稱 Chamaecyparis montane cloud forest in Taiwan : Ecology and vegetation classification
期刊名稱 Ecological Research
卷數 30
起頁 771
迄頁 791
期刊等級 SCI
語言 中文